Regulamin

REGULAMIN

Sklepu Internetowego REHAAKADEMIA.PL

 

tekst obowiązujący od dnia 22 sierpnia 2022 roku

 

Sklep Internetowy REHAAKADEMIA.PL, działający pod adresem www.rehaakademia.pl, prowadzony jest przez Bartłomieja Flisa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, pod adresem: 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 7122785922 oraz numer REGON: 060083427.

 

dane kontaktowe:

adres strony internetowej: www.rehaakademia.pl

adres poczty elektronicznej: akademia@medicalsport.pl

tel. / fax: +48 81 525 14 14

 

 • 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie podane niżej określenia oznaczają każdorazowo:

 1. Sprzedający – Bartłomiej Flis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, pod adresem: 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 7122785922 oraz numer REGON: 060083427, prowadzący Sklep Internetowy;
 2. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.rehaakademia.pl, za pośrednictwem którego Sprzedający sprzedaje znajdujące się w jego ofercie Usługi w sieci Internet; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sklepie Internetowym należy przez to rozumieć również Sprzedającego;
 3. Usługi – usługi szkoleniowe i inne świadczone przez Sprzedającego, oferowane w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot zawieranej z Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy o świadczenie usług;
 4. Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu Usług oferowanych w Sklepie Internetowym; pojęciem Klienta objęty jest również Konsument;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Usług, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane zamieszczone na kontach poszczególnych Klientów;
 8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia;
 9. Strona Produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat usługi;
 10. Podmiot Realizujący Płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową, w zależności od dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów płatności i sposobu płatności wybranego przez Klienta;
 11. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów, jak również określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientem umów o świadczenie Usług, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również wzajemne prawa i obowiązki Sprzedającego i Klientów.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich jego postanowień.
 3. Sprzedaż Usług dokonywana jest w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą na chwilę złożenia zamówienia.
 4. Klient może w dowolnej chwili uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z możliwością jego odtworzenia i utrwalenia.
 5. Informacje zawarte na stronach Sklepu Internetowego, odnoszące się do oferowanych za jego pośrednictwem Usług, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

 • 3. Przyjęcie i realizacja zamówienia
 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych Usług Sklep Internetowy zamieszcza na stronie http://www.rehaakademia.pl. W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się Usługi zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego i dokonywania za jego pośrednictwem zakupu Usług jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 4. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.rehaakademia.pl. Klient, korzystając z przygotowanych formularzy, składa zamówienie wskazując na Usługę, którą jest zainteresowany za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje formę płatności za zamówienie.
 5. W ramach Sklepu Internetowego Klient ma możliwość składania zamówień zarówno po uprzedniej rejestracji konta w serwisie, jak i bez konieczności rejestracji konta. Każdorazowo niezbędnym jest jednak podanie danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Sprzedającego, tj. w Dni Robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta bądź po wskazanych wyżej godzinach pracy Sprzedającego realizowane są w najbliższym Dniu Roboczym.
 7. Przelewu na rachunek bankowy, w przypadku wyboru tej formy płatności, należy dokonywać po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Internetowy.
 8. Klient składając zamówienie zawiera ze Sklepem Internetowym umowę o świadczenie usług, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7.
 9. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:

- rodzaju zamawianych Usług;

- ilości zamawianych Usług;

- adresu, jaki ma zostać wskazany na fakturze;

- sposobu płatności.

 1. Zamówienie złożone przez Klienta na daną Usługę zostanie zrealizowane pod warunkiem jej dostępności (dysponowania wolnymi miejscami).
 2. W przypadku niedostępności części Usług objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).
 3. W przypadku, gdy nie ma możliwości świadczenia usługi z uwagi na brak wolnych miejsc i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 12. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty – Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia.

 

 • 4. Ceny Usług
 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny Usług, na stronie http://www.rehaakademia.pl.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym Produkcie / Usłudze zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Usługi podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Ceny Usług w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.rehaakademia.pl.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach Usług znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych itp.
 6. Ewentualne promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 5. Formy płatności
 1. Płatność dotycząca zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług dokonana być może wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, w tym za pośrednictwem płatności elektronicznych.
 2. Informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione Usługi oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA. Równocześnie, Klient zobowiązany jest w takim przypadku do dokonania zapłaty w terminie nie dłuższym niż 8 dni od daty złożenia zamówienia, ale nie później niż w terminie 3 dni przed rozpoczęciem danego kursu. W razie braku zapłaty w ww. terminie zamówienie zostaje anulowane, a oferta Sprzedającego przestaje być wiążąca, chyba że przed upływem wskazanego terminu Klient uzgodni z obsługą Sklepu Internetowego dłuższy termin zapłaty.
 3. Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury VAT. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu zamówienia niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

 

 • 6. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287), Konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (złożonego zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – w przypadku zamówienia Usług – w dniu zawarcia umowy.

Pouczenie o prawie odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i zgodne jest z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i zgodny jest z wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy wymienionej w ust. 1. Użycie wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Sklep Internetowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przekaże konsumentowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w formie elektronicznej e-mailem na adres: akademia@medicalsport.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego, tj.: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8.
 5. Sprzedający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku świadczenia Usług, Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia w terminie określonym w ust. 1, o ile termin ten przypada przed wykonaniem przez Sprzedającego całości Usług objętych zawartą umową. W przypadku częściowego spełnienia świadczenia przed odstąpieniem od umowy, Konsument zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej kwoty ceny (wynagrodzenia).

 

 • 7. Wyłączenie prawa odstąpienia
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym w ramach Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy:
  1. pomiędzy Sprzedającym i Konsumentem zawarta została umowa o świadczenie usług, a Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w innych przypadkach wynikających z art. 38 ustawy, o której mowa w § 6 ust. 1.
 2. Z uwagi na postanowienie pkt 1 lit. a powyżej, Konsument, który zamierza skorzystać z oferowanej przez Sprzedającego Usługi, w szczególności Usługi szkoleniowej, która rozpoczyna się na 14 lub mniej dni od dnia dokonania zapisu (nabycia Usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego), ma obowiązek złożyć Sprzedającemu, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, oświadczenie następującej treści:

„Żądam rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na skorzystanie z przysługującego mi prawa odstąpienia od umowy. Zostałem poinformowany, że z chwilą spełnienia świadczenia przez Sprzedającego tracę prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zaś złożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed spełnieniem przez Sprzedającego całości świadczenia, zobowiązany będę do zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedającego do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia”.

Brak złożenia powyższego oświadczenia przez Konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, uniemożliwia realizację Usługi.

 

 • 8. Postanowienia szczególne dotyczące Usług szkoleniowych
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji przez Sprzedającego nabytych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usług szkoleniowych jest zebranie odpowiedniej ilości osób chętnych do wzięcia udziału w danym szkoleniu w konkretnym terminie i w konkretnej lokalizacji. W każdym przypadku odbycie szkolenia w konkretnym czasie i w konkretnej lokalizacji uzależnione jest od potwierdzenia tego faktu przez Sprzedającego jako organizatora.
 2. W przypadku niemożności zorganizowania szkolenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, uprzednio uiszczone przez Klienta wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego podlegają zwrotowi, chyba że wolą Klienta jest odbycie szkolenia w innym terminie bądź w innej lokalizacji, zgodnie z aktualną ofertą szkoleniową Sprzedającego (co będzie przedmiotem ewentualnych odrębnych uzgodnień pomiędzy Klientem i Sprzedającym).
 3. O odwołaniu szkolenia z przyczyn wynikających z ust. 1 powyżej Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, chyba że niedojście szkolenia do skutku spowodowane będzie okolicznościami nadzwyczajnymi, których Sprzedający nie był w stanie przewidzieć i o nich poinformować we wskazanym wyżej terminie.
 4. W nagłych sytuacjach losowych i nadzwyczajnych, których Klient nie był w stanie przewidzieć zawierając umowę ze Sprzedającym, niezależnie od postanowień § 7 niniejszego Regulaminu, Klient uprawniony jest do rezygnacji z opłaconego uprzednio szkolenia, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia oraz pod warunkiem należytego udokumentowania zaistniałych przyczyn losowych bądź nadzwyczajnych rezygnacji ze szkolenia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do żądania zwrotu całości uprzednio uiszczonych na rzecz Sprzedającego należności.
 5. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w szkoleniu z przyczyn innych niż wskazane w ust. 4 powyżej bądź w terminie późniejszym niż wynikający z ust. 4 powyżej, Klientowi przysługuje wyłącznie prawo do zmiany terminu i/lub lokalizacji szkolenia (bez prawa do żądania zwrotu jakiejkolwiek części uprzednio zapłaconej na rzecz Sprzedającego należności), przy czym:
 • Sprzedający nie gwarantuje ani dostępności miejsc na danym (wybranym przez Klienta) szkoleniu, ani zorganizowania danego szkolenia w razie zaistnienia przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
 • zmieniony termin szkolenia nie może przypadać później aniżeli w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia opłaconego uprzednio przez Klienta szkolenia.

 

 • 9. Reklamacje
 1. Wszelkie oświadczenia reklamacyjne powinny być składane przez Klienta e-mailem na adres: akademia@medicalsport.pllub w formie pisemnej na adres Sprzedającego, tj.: MEDICAL SPORT Bartłomiej Flis, ul. Inżynierska 8, 20-484 Lublin.
 2. Sklep Internetowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego przekaże Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego w toku składania zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia reklamacyjnego.
 3. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 • 10. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z form pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 2. Równocześnie w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Sprzedający informuje, że szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do procedur z tym związanych dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich, w tym:

- powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,

- Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php),

- wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (np. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, www.ihlublin.pl),

- organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów.

 1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest m. in. do:

- uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej u powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów, www.federacja-konsumentow.org.pl),

- zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie stosownego postępowania mediacyjnego,

- zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

mając jednak na uwadze postanowienie ust. 1 powyżej i brak zobowiązania Sprzedającego do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

 1. Sprzedający informuje ponadto Klientów będących Konsumentami, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. dostępna jest unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (tzw. platforma ODR).

 

 • 11. Dane osobowe
 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celach i na zasadach szczegółowo omówionych w Polityce prywatności i plików cookies, znajdującej się na stronach internetowych Sklepu.
 2. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie dane osobowe Klientów podane przez nich w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe Klientów są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 5. Dane osobowe Klientów są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom upoważnionym.
 6. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia Klienta.
 7. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedającego zgodnie z zasadami Polityki prywatności i plików cookies, umieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego.

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Dla potrzeb korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzeń pozwalających na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia na rzecz Klienta jest podanie przez niego adresu e-mail, umożliwiającego przesyłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający podejmuje odpowiednie działania celem umożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego przez użytkowników sieci Internet dysponujących wszelkimi najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi, rodzajami połączeń internetowych, typami urządzeń oraz systemami operacyjnymi.
 4. Klient przyjmuje do wiadomość, że obecność określonych Usług na stronach Sklepu Internetowego nie jest równoznaczna z ich rzeczywistą dostępnością.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Zakazane jest wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego zamieszczanie w nim treści bezprawnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a przepisami prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, pierwszeństwo zastosowania znajdują te przepisy. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym wypadku nie mają na celu wyłączenia bądź ograniczenia praw Klientów, w tym w szczególności Konsumentów, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
 8. Wszystkie nazwy Usług oferowanych przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie w następujących przypadkach:

- w razie zmian związanych z organizacją i funkcjonowaniem Sprzedającego lub prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego,

- w razie potrzeby wprowadzenia zmian technologicznych,

- w razie potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

 

reg
cep
gwsh
KINESIO
medical
pino
moment
wseit
mueller
wsr
wsr
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl